451027867 (kopia)

Foto Thinkstock (featured image)

Nyckelkompetens – framgångsfaktor för tillväxtföretag

Rekrytering Att driva ett företag med 20 till 30 anställda kräver helt andra strukturer och kompetenser än ett företag med två anställda som arbetar sida vid sida i samma rum. Behovet av att förstå vilka kompetenser som leder till framgång är avgörande i samband med tillväxt.

annikawihlborg

Annika Wihlborg

Men hur tar man reda på detta utan att tappa fart? Ett svar kan vara en kompetensanalys. En avgörande framgångsfaktor för alla tillväxtföretag, oavsett bransch, är rätt kompetens på rätt plats genom att kartlägga de egenskaper, erfarenheter och kompetenser företaget behöver för att nå sina mål.

– Det är viktigt att hela företaget genomgår en kompetensanalys minst en gång per år, gärna i samband med att målsättningarna för det kommande året formuleras. Kompetensbehoven förändras snabbt i ett växande företag, det är exempelvis inte ovanligt att företagets grundare fungerar som en bromskloss efter ett tag, exempelvis genom att lägga sig i detaljbeslut och inte våga delegera tillräckligt mycket ansvar till sina medarbetare, säger Michele Guarini, vd på Hucama.

 

Rätt verktyg ökar träffsäkerheten i rekryteringsarbetet

Rätt formell kompetens är självklart grundläggande för att klara av sina arbetsuppgifter, men Michele Guarini menar att individens personlighet och motivation är minst lika avgörande för en långsiktigt framgångsrik rekrytering.

– Företag kan använda ett antal verktyg som ökar träffsäkerheten i rekryteringsarbetet. Exempelvis personlighetstester, kognitiva tester samt 360 graders bedömningar. Genom att låta individen skatta sig själv och sedan bli bedömd av omgivningen, närmaste chef, kollegor, underställda och kunder, får företaget en objektiv bedömning av medarbetarens styrkor, svagheter och prestationsförmåga, säger han.

För att underlätta för den stressade företagaren har Hucama utvecklat ett analysverktyg som inom loppet av några dagar kartlägger de fyra beteenden som svarar för 70 procent av företagets framgång kopplat till en specifik yrkesroll. Det är med andra ord fullt möjligt att kartlägga de egenskaper företaget behöver på individnivå. Och detta bör tillväxtföretag göra årligen, i takt med att kompetensbehoven förändras.

 

Företag kan använda ett antal verktyg som ökar träffsäkerheten i rekryteringsarbetet.

 

Viktigt att anställa rätt vid geografisk expansion

Michele Guarini, vd Hucama.
Michele Guarini, vd Hucama.

– Den här typen av analyser fyller en ännu viktigare funktion om du planerar att expandera verksamheten med hjälp av filialer i olika städer eller länder. Företagets grundare har definitivt ingen möjlighet att ständigt vara fysiskt närvarande vid samtliga filialer. Det är därför av största vikt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens och egenskaper som gör att de kan ta sig an uppgiften och driva filialen i samma anda som huvudkontoret, säger Michele Guarini.

Han rekommenderar alla tillväxtföretag att skaffa ett kompetensramverk, som beskriver vilka nyckelbeteenden som är avgörande för framgång i olika yrkesroller. Kompetensramverket är en standard som hjälper företaget identifiera och utveckla nödvändig kompetens, vilket underlättar rekrytering av rätt individer i rätt tid. Ett kompetensramverk bidrar också till arbetet med att formulera kvalitativa kravprofiler.

 

Ökat antal medarbetare ställer krav på processer och samordning

I ett tillväxtföretag där antalet medarbetare ökar stadigt krävs tydligare riktlinjer, väl avgränsade ansvarsområden och processer för hur saker och ting ska genomföras. En välfungerande intern kommunikation är avgörande för att kunna ge samstämmiga besked till kunder och en gemensam vokabulär är en nödvändighet för att samtliga medarbetare ska vara säkra på att man avser samma sak när man exempelvis talar om begrepp som ”Snabb leverans” eller ”Hög tillgänglighet”. Om företagsledningen inte kommunicerar en enhetlig definition av dessa begrepp riskerar varje individs egen tolkning att ta över, vilket på sikt riskerar att underminera företagskulturen.