Adobe Stock

Foto Adobe Stock

Företagets kultur formas i fikarummet

Inspiration Den psykosociala arbets­miljön är minst lika viktig som friskvårdsbidrag och ergonomiska möbler. Även om den ofta är mer komplicerad att sätta fingret på.

annikawihlborg

Annika Wihlborg

De flesta arbetsplatser satsar på att skapa en bra fysisk arbetsmiljö för sina medarbetare, men det psyko­sociala arbetsmiljöarbetet, som bland annat ska bidra till att förebygga mobbning, kränkningar och stressrelaterad problematik, är ofta eftersatt. Lars Havinder, organisationspsykolog på Havinder & Carlström menar att det som arbetsgivare gäller att integrera de organisatoriska och sociala aspekterna av arbetsmiljön i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

– Att förebygga stress, kränkande särbehandling och mobbning är lika viktigt som att investera i ergonomiska kontorsmöbler eller att skapa en trivsam miljö på arbetsplatsen, säger Lars Havinder.

Lars Havinder
Lars Havinder

Ett skäl till att arbetsgivare inte alltid jobbar lika aktivt med att förebygga psykisk som fysisk ohälsa på jobbet är att effekterna ofta är svårare att mäta samt att vår uppfattning om gränsdragningar mellan privat- och arbetsliv påverkar många arbetsgivare.

”Prata om hur människor mår”

Det är viktigt att arbetsgivare har en dialog kring stress och den psykiska arbetsmiljön överlag. Chefer behöver bli medvetna om, och våga ta tag i, tidiga signaler på stress, konflikter och kränkande särbehandling som påverkar den psykiska arbetsmiljön.

– Det kan vara enklare att närma sig en medarbetare genom att prata om ett specifikt beteende, exempelvis att man ofta kommer för sent till möten eller inte längre levererar till hundra procent på jobbet, än att prata om hur människor mår, säger Lars Havinder.

Han tillägger att de arbetsplatser som fungerar bäst ofta har en öppen kultur där man har en systematisk diskussion kring frågor som berör psykisk ohälsa, men också vad som skapar friska arbetsplatser. Samtidigt visar forskning att det kan löna sig att arbeta aktivt med att förbättra den psykosociala arbetsmiljön och att främja mångfald på arbetsplatsen.

Att förebygga stress, kränkande särbehandling och mobbning är lika viktigt som att investera i ergonomiska kontorsmöbler eller att skapa en trivsam miljö på arbetsplatsen.

Lars Havinder

 

Som arbetsgivare har du mycket att vinna på att bli uppmärksam på tidiga tecken på stressrelaterade problem hos dina medarbetare. Exempel på signaler som tyder på hög arbetsbelastning och stress är att medarbetaren sällan tar ut sina raster, ett försämrat arbetsresultat, ett högt arbetstempo under längre perioder, arbetsskador och ökad sjukfrånvaro. Det gäller att agera snabbt på den här typen av varningssignaler då det kan förebygga kostsamma sjukskrivningar och minska risken för att medarbetare mår dåligt eller får stressrelaterade problem.

Vad är en sund arbetsmiljö?

– Det finns många goda skäl till varför arbetsgivare bör arbeta aktivt med mångfalds- och inkluderingsfrågor. Forskning visar att personalomsättningen minskar och att organisationer som arbetar aktivt med dessa frågor är mer kreativa, innovativa och attraktiva än andra företag, säger Verenice Bengtsson, jurist och chefskoordinator på MINE, en organisation som verkar för mångfald i arbetslivet.

För att ett företag ska bli en attraktiv arbetsgivare som främjar mångfald bland medarbetarna vad gäller kön, ålder, bakgrund och nationalitet krävs att initiativet kommer från ledningen. Om företagsledningen bestämt sig för att dessa frågor ska prioriteras och därefter arbetar konsekvent och långsiktigt med att stärka mångfalden har man också goda möjligheter att lyckas.

– Samtidigt formas stora delar av ett företags kultur i fikarummet. Det är därför i slutänden alla medarbetares ansvar att arbeta aktivt med mångfaldsfrågor i en organisation. En förutsättning för det är att medarbetarna är väl införstådda med företagets värdegrund och värderingar. Det gäller såväl små som stora företag, säger Verenice Bengtsson.