Emma Tonnes, regionchef för Företagarna i Stockholms län

Foto

Bra dialog viktig för företagarklimatet i kommunerna

Aktuellt Företagarklimatet har generellt sett blivit bättre. Det beror på ett ökat samarbete mellan kommunerna och företagarna. Det konstaterar Emma Tonnes, regionchef för Företagarna i Stockholms län.

Håkan Söderberg

Hur en kommun arbetar med att förbättra de lokala förutsättningarna för företagande varierar. Företagar­klimatet har generellt sett blivit bättre men än finns mycket att göra. Orden är Emma Tonnes, regionchef för Företagarna i Stockholms län. Enligt henne kan ett gott samarbete göra det lättare att starta, driva och utveckla ett företag. På frågan hur viktig kommunerna är för näringslive­t finns inget givet svar.

– Det är stor skillnad på vilken bransch det handlar om. För vissa företag är kommunens stöd A och O, det betyder allt. Andra, som kanske arbetar som konsulter åt företag i en annan kommun, har ofta ingen kontak­t med kommunen.

Men det finns olika typer av stöd. Den direkta kontakten som Emma Tonnes beskriver är en typ. Ett annat stöd kan handla om att ha ett gynnsamt företagarklimat i kommune­n generellt sett. Emma Tonnes nämner särskilt vikten av en väl fungerande infrastruktur med bra skolor och barnomsorg samt god äldrevård, komponenter som är viktiga för att locka människor att bosätta sig i kommunen och vilja starta sina företag här.

– Ja, alla måste få livspusslet att gå ihop och det gäller också små företagare, säger Emma Tonnes.

Företagsklimatet har blivit bättre

I Stockholms stad samt i många kommuner i Stockholms län upplever hon att företagsklimatet har blivit bättre och att kommunens tjänstemän och politiker lyssnar mer till företagarnas röster.

– Entreprenörer och företagare bidrar med sina tankar och idéer från sitt perspektiv vilket är viktigt att möta. Här tycker jag att det blivit bättre. Många kommuner har exempelvis en Företagslots idag, ett ställe dit företagarna kan vända sig med sina frågor. Men det skiljer sig också mycket mellan kommunerna även här.

Och skillnaderna mellan kommunerna är något som Företagarna försöker påverka.

– Mark- och bygglovsfrågor  har olika långa väntetider beroende på vart du bor. I vissa kommuner är det orimligt långa väntetider innan du kan få besked, det gör att det blir svårt att etablera sig där.

Kommuner tävlar om företagens gunst

Varje år genomför Svenskt näringsliv en årlig ranking av hur bra företagsklimatet är ute i kommunerna, en undersökning som väcker stor uppmärksamhet varje år. Den definition på företagsklimat som Svenskt näringsliv har satt upp är: ”Summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företa­garen i vardagen.” Det är Sveriges 290 kommuner som bedöms, utifrån ett underlag om 60 000 tillfrågade företagare.

– Rankingen gör att kommunerna tävlar om företagarnas gunst, vilket är positivt. Rankingen har även blivit ett verktyg för att påverka kommunerna att arbeta mot en förändring. De företagare som bor i kommunen samt som gör affärer inom kommu­nen är nog de som har mest att tillföra i en sådan här undersökning, säger Emma Tonnes.

Kommuner i topp

I Svenskt näringslivs ranking ligger kommunerna Solna, Sollentuna, Vellinge, Danderyd och Trosa i topp. Att Solna ligger i topp för sjunde året i följd är ett resultat av hårt arbete samt en integrering av företagarfrågorna i kommunens dagliga agenda. Så här säger kommunalrådet Pehr Granfalk om hur han ser på ett gott företagsklimat:

”Ett gott företagsklimat gynnas av att alla olika delar av samhället fungerar. Infrastrukturen, barn­omsorgen och äldrevården måste fungera liksom direkta frågor kopplade till näringslivet. Det är oerhört viktigt att sätta näringslivsfrågorna i rätt kontext. Näringslivet i sin tur är en förutsättning för att alla de andra delarna ska fungera. Jag ser det som en positiv cirkel som lsuts. Genom att utveckla Solna skapar vi en hållbar ekonomi, som i sin tur säkrar framtidens välfärd. Det gör att vi tillsammans blir starkare, med ökad tillväxt, välfärd och fler arbetstillfälle­n som följd. Något som i sin tur utvecklar Solna”.

Bostadsfrågan – en utmaning

Enligt Emma Tonnes handlar ett bra företags­klimat om ett väl fungerande samarbete mellan kommun och näringsliv. Men det finns utmaningar i många av kommunerna. Det råder bostadsbrist vilket leder till att det kan vara svårt att rekrytera nya talanger inom näringslivet.

– Bostadsfrågan är en utmaning. För att företag ska kunna anställa och hitta kompetens utanför staden så måste bostadsbristen lösas. Det byggs visserligen mer än tidigare i Stockholm liksom i vissa andra kommuner i kombination med en viss uppluckring i regelverket, men vi ligger långt efter fortfarande.

Ett dagsaktuellt ämne som enligt Emma Tonnes flitigt diskuteras är frågan om kraven i upphandlingarna. Just nu finns det ett utredningsförslag om att staten och kommunerna i sina upphandlingar ska ställa krav på att företagen ska ha kollektivavtal.

– Jag tycker inte att kommunerna ska sätta kollektivavtal som ett krav, det kommer att stänga ute många seriösa små företag.

NKI-värdet ökar

SKL, Sveriges kommuner och landsting, har åren 2011, 2013 och 2015 genomfört mätningar av hur nöjda företagarna är med kommunernas service och myndighetsövningen och det visar sig att företagarna blir mer och mer nöjda för varje år. Cirka 35 000 företagare har bedömt kommunernas service inom fem myndighetsområden: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. 193 kommuner och fyra gemen­samma förvaltningar har deltagit i undersökningen. Det samlade NKI-värdet, Nöjd Kund Index, har ökat från 66 till 68 på en skala som motsvarar 100. Det innebär att Sveriges företagare ger kommunernas service ett klart godkänt betyg. Bäst betyg får kommunernas bemötande. 

– Det är glädjande att betyget för kommunernas service i samband med bygglovsärenden blir bättre. Det föll mellan de två senaste undersökningarna, från 64 till 60. I årets undersökning är betyget 62. Det ser vi positivt på, avslutar Emma Tonnes.